Καταγγελία για την επιβολή προστίμων για αφισοκόλληση-φυλλάδια