«Υπουργοί και κυβερνητικοί Δήμαρχοι σε δωρεάν μαθήματα πολιτικού κυνισμού»