Επιστολή-Αίτημα Δέσποινας Χαραλαμπίδου να πραγματοποιούνται οι Συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων για ζώσης.