Δικαίωμα μας η Υγεία, Δημοκρατία, Δουλειά και Παιδεία