Κυβέρνηση επικίνδυνη για υγεία, εισοδήματα, δικαιώματα