Η «ψηφιοποίηση» δυνητικός παράγοντας ελπιδοφόρου μέλλοντος