Αιολική Ενέργεια. Θετικές και αρνητικές πλευρές της