"Ελευθερίες διακίνησης", έθνος-κράτος και Αριστερά