Συλλογικές συμβάσεις και συλλογικές διαδικασίες στο απόσπασμα