Οι υποψήφιες/οι ευρωβουλευτές της «Λαϊκή Ενότητας - Μετώπου Ανατροπής»