Αυτοδιοίκηση και οι πολιτικές «Λιτότητας και Επιτροπείας»