Η εφαρμογή των νόμων δεν μπορεί να υπόκειται σε καθεστώς «ειδικών» εξαιρέσεων