Ο Μαυρογυαλούρος τουλάχιστοv εγκαινίαζε κτίρια και όχι τροχοφόρα  που δεν είχε αγοράσει ο ίδιος