ΔΕΑ / Κόκκινο Δίκτυο: Ανακοίνωση για το Μακεδονικό