Μεγάλη επιτυχία της επίσκεψης Δ. Στρατούλη και Ν. Σακούτη από τη ΛΑΕ στην Ικαρία