Να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι και να στηριχθεί ο αναπτυξιακός ρόλος του ΙΓΜΕ