Έξοδος από Ευρωζώνη και ΕΕ και συνεργασία της Αριστεράς